Nieodpłatna pomoc prawna

rss

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 1. osoby, które nie ukończyły 26 lat
 2. osoby, które ukończyły 65 lat

 Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

     3.    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

    Kryteria dochodowe obowiązujące od dnia 1 października 2015 roku, ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku wydanym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
a)  dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł brutto,
b)  dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł brutto.

    Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej.

     4.    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

 Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny.

 Prawo do posiadania Karty, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18-go roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25-go roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

   5.  weterani, kombatanci

  Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego, w przypadku kombatantów – zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach.

   6.  osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

   Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w wyżej cytowanym przepisie. Osoba uprawniona składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

   7.  kobiety, które są w ciąży

 Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciąże.

 Pomoc prawna będzie polegała na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. ubezpieczenia społecznego,
 7. spraw rodzinnych,
 8. związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 9. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Źródło: Powiat Poddębice

 

 

Print Friendly, PDF & Email