Bezpłatne szkolenia dla osób niepracujących

rss

Zapraszamy osoby młode z terenu woj.  łódzkiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane) do udziału w projekcie Akademia Aktywności Zawodowej organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe  warunki:

 • Nie pracują
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się
 • Nie mają ukończone 30 lat
 • Zamieszkują na terenie woj. łódzkiego

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania – 4 godz./osobę

2. szkolenie zawodowe do wyboru:

– prawo jazdy kat C, C+E oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 235 godz.

– kurs spawania metodą MAG  oraz TIG  – zgodnie z IS w Gliwicach – 240 godz.

3.  3 – miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – wynagrodzenie – 1289,84 brutto/mies.

4. pośrednictwo pracy – 6 godz./osobę

 

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C,C+E, KW),
 • Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum dwóch lat, (kat. C)
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy lub spawacza

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe – 8,6 zł /godz. szkolenia (brutto)
 • Catering (obiad , przerwa kawowa)
 • Opłacamy egzaminy państwowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu – do max. 780 zł
 • Badania lekarskie.
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa od kwietnia do końca października 2018 roku, w sposób ciągły do zebrania wszystkich grup.

 

Wszelkie pytania proszę zadawać drogą e-mail: lodz@asise.pl

na ten adres proszę również wysyłać wypełnione formularze zgłoszeniowe.

 

Formularz zgłoszeniowy można również złożyć w biurze projektu na ul. Nawrot 46, Łódź (siedziba OSK Wota)

tel. do biura w Łodzi: 535 497 461

 

formularz zgłoszeniowy -aktualizacja 03.08.2018

 

W celu weryfikacji statutu osoby biernej lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie figurowaniu w ewidencji jako osoba zgłoszona z tytułu zatrudnienia lub edukacji na dzień składania formularza zgłoszeniowego. 

 

regulamin uczestnictwa w projekcie

 

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie atrakcyjności zawodowej 51 osób biernych zawodowo i 9 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkałych  na terenie województwa łódzkiego.
Cel główny zostanie osiągnięty dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia w ramach zaplanowanych w projekcie działań i w sposób bezpośredni przyczyni się do podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu.

Cel chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie następujących instrumentów wsparcia w ramach projektu: indywidualnego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, 3 – miesięcznych staży zawodowych, pośrednictwa pracy.

 

PLANOWANE EFEKTY

efektywność zatrudnieniowa:

a) dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17%,

b) dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48 %,

c) dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35 %

d) dla osób niekwalifikujących się do żadnych z w/w grup na poziomie co najmniej  43%.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU, WKŁAD EFS

Wartość projektu wynosi: 1 027 012,30,00 zł

 

w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 865 565,97 zł

 

Szczegółowe harmonogramy wsparcia zostaną dodane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczecia szkoleń zawodowych.

Źródło i więcej szczegółów na stronie:

www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/20-akademia-aktywnosci-zawodowej-woj-lodzkie.html

Print Friendly, PDF & Email