PETYCJA MIESZKAŃCÓW do PGE

rss

W związku z licznymi awariami sieci energetycznej w miejscowościach Praga, Rodrysin, Klementów, Borysew i Stacja PKP w dniu 23 lutego złożona została  petycja (podpisana przez 105 mieszkańców) do Zakładu Energetycznego w Sieradzu o wykonanie przeglądu i modernizację sieci w w/w miejscowościach. W siedzibie PGE w Sieradzu delegację mieszkańców w składzie Ewa Wojtczak, Jacek Nazdrowicz i Wojciech Stolarek przyjęła Pani Dyrektor Rejonu Jadwiga Karolczak.  Podczas bardzo konkretnej i merytorycznej rozmowy zostały przedstawione problemy związane z częstymi awariami sieci energetycznej w w/w miejscowościach. Pani Dyrektor Jadwiga Karolczak zaproponowała wstępny plan działań polegający na fachowej ocenie sytuacji w terenie oraz podjęcie działań na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonego audytu sieci we wskazanych miejscowościach.

Już 24 lutego sołtys Pragi wraz z pracownikiem utrzymania sieci PGE  przeprowadzili wstępny rekonesans pod kątem zadrzewienia linii średniego i niskiego napięcia w najbardziej newralgicznych miejscach. W tym samym dniu 23 lutego br. dokonano przycinki gałęzi drzew wokół urządzeń należących do zakładu energetycznego wskazanych we wcześniejszym piśmie sołtysa z dnia 23 stycznia 2022 r.

Pragnę zaznaczyć, że poprawne wykonanie prac związanych z przycięciem gałęzi wzdłuż linii energetycznych związane jest z koniecznością współpracy mieszkańców z pracownikami PGE polegającej na wyrażeniu zgody na wejście na tern pod liniami energetycznymi. W związku z powyższym informuję mieszkańców, iż niedalekiej przyszłości będą prowadzone wyżej opisane prace, które będą wiązały się z koniecznością wejścia na tereny prywatnych działek.

Print Friendly, PDF & Email