UCHWAŁA Nr XXIV/164/16

rss

UCHWAŁA Nr XXIV/164/16

 

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

 

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Poddębicach uchwala, co następuje:

 

 • 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 • 2. Traci moc uchwała Nr Uchwała nr XXXVI/203/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2190).

 

 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

 

 • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Paweł Gogulski

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/164/16

 

Rady Miejskiej w Poddębicach

 

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PODDĘBICE

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice zwanej dalej „Gminą”.

 

Rozdział 2

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach służących użytku publicznego

 

 • 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz obowiązek utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, o których mowa w ust. 1 przejmie Gmina.

 

 • 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

 

1) papier, tektura;

 

2) metale;

 

3) tworzywa sztuczne;

 

4) szkło;

 

5) opakowania wielomateriałowe;

 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

 

7) przeterminowane leki;

 

8) chemikalia;

 

9) zużyte baterie i akumulatory;

 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 

12) zużyte opony;

 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

 

14) odpady komunalne zmieszane.

 

 1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych według podziału na następujące frakcje:

 

1) zmieszane odpady komunalne;

 

2) szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób;

 

3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone zebrane w selektywny sposób;

 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

 • 4. 1. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu przez cały rok wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych, takich jak:

 

1) papier, tektura;

 

2) metale;

 

3) tworzywa sztuczne;

 

4) szkło;

 

5) opakowania wielomateriałowe;

 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

 

7) przeterminowane leki;

 

8) chemikalia;

 

9) zużyte baterie i akumulatory;

 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 

12) zużyte opony z pojazdów jednośladowych;

 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

 

14) zużyte opony z samochodów osobowych.

 

 1. Zasady odbierania odpadów oraz świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych określa odrębna uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 1. Ponadto na terenie Gminy Poddębice dopuszcza się zbieranie przeterminowanych leków w miejscu innym niż Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Burmistrz Poddębic poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej gminy Poddębice i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach lokalizację pojemników przeznaczonych do zbierania przeterminowanych leków.

 

 • 5. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają również odpady inne niż komunalne, należy je gromadzić w sposób wyodrębniony z odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.

 

 • 6. W pojemnikach i workach służących do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być gromadzone odpady inne niż komunalne powstające w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie nieruchomości.

 

 • 7. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, zobowiązani są do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów i sprawnych szaletów.

 

 • 8. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego mają obowiązek wyposażenia tych nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne i systematycznego ich opróżniania.

 

 • 9. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, przylegających do ich nieruchomości.

 

 1. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.

 

 • 10. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych i do ziemi.

 

 • 11. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

 

Rozdział 3

 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

 • 12. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:

 

1) kosze uliczne o pojemności od 20 l – 70 l;

 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l – 1100 l;

 

3) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3;

 

4) worki foliowe;

 

5) pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki;

 

6) inne pojemniki i kontenery.

 

 • 13. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przewidzianych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (mierzoną w litrach):

 

1) 30 l – dla budynków mieszkalnych jako ilość podstawową na każdego mieszkańca miasta i wsi, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;

 

2) 3 l – na każdą osobę w związku z nauką na terenie szkoły każdego typu lub korzystaniem z przedszkoli lub żłobków;

 

3) 20 l – dla lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

 

4) 10 l – na każdą osobę zatrudnioną w handlu, usługach i zakładach produkcyjnych oraz dla administracji publicznej w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

 

5) 20 l – dla domów opieki, szpitali, internatów, gospodarstw agroturystycznych, hoteli i pensjonatów na jedno łóżko.

 

 • 14. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych będzie dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku gospodarstw domowych do liczby osób stanowiących odrębne gospodarstwo domowe, w następujący sposób:

 

1) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 4 osób włącznie;

 

2) pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 4 osób;

 

3) pojemnik o pojemności 1100 l na nieruchomościach wielorodzinnych.

 

 • 15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustala się na terenach miejskich w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l i na terenach wiejskich i miejskich w zabudowie jednorodzinnej worki o minimalnej pojemności 60 l koloru:

 

1) niebieskiego – z przeznaczeniem na papier i tekturę;

 

2) zielonego – z przeznaczeniem na szkło;

 

3) białego – z przeznaczeniem na metale i odpady wielomateriałowe;

 

4) żółtego – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

 

5) czarnego – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

 

 • 16. 1. Pojemniki powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

 1. Pojemniki powinny być rozmieszczone w taki sposób aby pozwoliły na odbiór odpadów w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

 

 1. Dopuszcza się w przypadku gdyby określone w § 15 pojemniki okazały się niewystarczające, a pojemność worków zbyt mała na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości Gmina dokona wymiany pojemnika na mniejszy lub większy niezależnie od Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice w tym zakresie.

 

Rozdział 4

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

 • 17. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

 

1) zmieszane odpady komunalne z terenów miejskich:

 

 1. a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

 

 1. b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców;

 

2) zmieszane odpady komunalne z terenów wiejskich odbierane będą nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

 

 • 18. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie (t.j. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe):

 

1) z terenów miejskich:

 

 1. a) zabudowa jednorodzinna – odbierane nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

 

 1. b) zabudowa wielorodzinna – odbierane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

 

2) z terenów wiejskich będą odbierane nie rzadziej nić jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

 

 • 19. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych:

 

1) z terenów miejskich:

 

 1. a) zabudowa jednorodzinna – odbierane nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, w okresie od grudnia do marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

 

 1. b) zabudowa wielorodzinna – odbierane nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada, w okresie od grudnia do marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców;

 

2) z terenów wiejskich odbierane nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, w okresie od grudnia do marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

 

 • 20. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane w okresie zbiórki akcyjnej, nie rzadziej niż raz w roku w formie objazdowej zbiórki rzeczy wystawianych przed posesją w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 • 21. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane w okresie zbiórki akcyjnej, nie rzadziej niż raz w roku w formie objazdowej zbiórki rzeczy wystawianych przed posesją w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 • 22. 1. Wywóz odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinien się odbywać w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż:

 

1) z nieruchomości na której prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa branży spożywczej – raz w tygodniu;

 

2) z nieruchomości związanej z pozostałą działalnością – raz w miesiącu;

 

3) z terenów dróg, placów, przystanków – raz w tygodniu;

 

4) z terenów na których organizowane są imprezy masowe oraz z targowisk – niezwłocznie po ich zakończeniu;

 

5) z terenów cmentarzy – dwa razy w miesiącu; lub w zależności od potrzeby.

 

 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych.

 

 1. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą jego przepełnieniu oraz wypływowi i przenikaniu zawartości do gruntu i wód podziemnych. Pojemność zbiornika powinna wystarczyć na jego opróżnienie nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

 

Rozdział 5

 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

 • 23. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obejmujące:

 

1) zapobieganie powstawania odpadów;

 

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

 

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 

Rozdział 6

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

 • 24. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, ponosząc też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

 

 • 25. 1. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy:

 

1) stały i skuteczny dozór;

 

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyjątkiem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników;

 

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci;

 

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. utrzymywane w należytej czystości, postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników.

 

 1. W szczególności do obowiązków osób utrzymujących psy należy prowadzenie psa na uwięzi a w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu.

 

 1. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

 

 1. Nieruchomość, na której utrzymywany jest pies należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

 

Rozdział 7

 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

 

 • 26. 1. Na terenach budownictwa wielorodzinnego a także na terenach, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego obowiązuje całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich.

 

 1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

 

1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i weterynaryjnych;

 

2) prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, uciążliwości, takich jak hałas, odory czy podobne, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich;

 

3) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich oraz właściwych warunków bytowania i opieki, zgodnych z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia;

 

4) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem i nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

 

5) ogrodzenia wybiegów dla zwierząt gospodarskich, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich na zewnątrz tych obiektów;

 

6) utrzymania w należytej czystości i porządku terenu chowu zwierząt gospodarskich i bezpośredniego jego otoczenia.

 

 1. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich są zobowiązani do ich przekazywania do punktów usuwania i unieszkodliwiania padłych zwierząt.

 

 1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana na terenach do tego przeznaczonych i prowadzona w warunkach zapewniających przestrzeganie obowiązujących zasad zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych oraz nie powodujących negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

 1. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę lub chodnik obowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia.

 

Rozdział 8

 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

 

 • 27. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

 

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi;

 

2) zabudowane obiektami użyteczności publicznej, zakładami handlowymi, usługowymi, sklepami, i magazynami wprowadzającymi do obrotu środki rolno-spożywcze.

 

 1. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w okresie od 15 kwietnia do 15 maja lub od 15 października do 15 listopada oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

 

 1. Właściciele pozostałych nieruchomości przeprowadzają deratyzację w każdym przypadku pojawienia się w obrębie nieruchomości gryzoni.

 

 1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 3 mają obowiązek umieszczenia na terenie nieruchomości w widocznym miejscu informacji o terminie planowanej deratyzacji, a także zapewniają odpowiednie oznakowanie miejsc wyłożenia trutek oraz zabezpieczają przed dostępem do nich dzieci, ptactwa i zwierząt.

 

 1. Zaopatrywania się w środki gryzoniobójcze lub owadobójcze oraz przeprowadzenia deratyzacji i dezynsekcji właściciele nieruchomości dokonują na własny koszt.

Uzasadnienie

 

do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

 

Regulamin ma na celu dostosowanie jego zapisów i wymogów do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo wprowadza nowe zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych, co stanowi kolejny krok we wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Print Friendly, PDF & Email