10 milionów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej

rss

 

15 kilometrów sieci kanalizacyjnej przybędzie w Gminie Poddębice. W Klementowie, Borysewie, Bałdrzychowie i części Pragi powstanie nowy system gospodarki wodno-ściekowej, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z lepszego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

 

   Na realizację inwestycji samorząd otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie 5,2 mln zł.

– W latach 2009-2010 przeprowadziliśmy zadanie, polegające na budowie i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie miasta oraz pobliskiej Byczyny. Teraz udało się nam pozyskać środki na drugi etap przedsięwzięcia, którego szacunkowy koszt sięga 10 mln zł – informuje Burmistrz Piotr Sęczkowski.

 

   Konieczność budowy sieci kanalizacyjnej wynika z  powiększania się terenów budownictwa mieszkaniowego. Miejscowości takie jak Klementów, Borysew, Bałdrzychów oraz Praga charakteryzują się zwartą zabudową i zostały włączone do aglomeracji Poddębic. Ponieważ nie posiadają infrastruktury technicznej, to istnieje potrzeba budowy sieci. Ponadto w Borysewie funkcjonuje Zoo Safari, rocznie odwiedzane przez tysiące turystów.

W obrębie Pragi zostanie przeprowadzony jeden etap inwestycji. W części miejscowości, która położona jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 703, budowę sieci przewiduje się przy  realizacji przedsięwzięcia, polegającego na powstaniu obwodnicy Pragi. Samorządy Gminy Poddębice i Zarządu Województwa Łódzkiego zawarły w tym celu stosowne porozumienie.

 

   – Budowa sieci przyczyni się do wzrostu stopnia usieciowienia regionu w zakresie kanalizacji sanitarnej i pozwoli zlikwidować nieekologiczne szamba. Zadanie planujemy wykonać w ciągu dwóch lat – dodaje Burmistrz.

 

   Dzięki inwestycji ścieki sanitarne poprzez kanał ciśnieniowy zostaną odprowadzone do kolektora sanitarnego przy ul. Młynarskiej i oczyszczalni ścieków w Poddębicach.

 

  Prace przewidują wykonanie zabudowy liniowej, stanowiącej kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. W przypadkach uzasadnionych ukształtowaniem terenu przewidziano wykorzystanie tłoczni sieciowych do odprowadzania ścieków. Praca tłoczni regulowana będzie sterownikiem. Nie będzie więc wymagana stała obsługa techniczna. W związku z modernizacją sieci przebudowana zostanie również sieć wodociągowa i gazowa. Ponadto Gmina położy nakładkę asfaltową na odcinku powiatowego traktu, w obrębie którego będą prowadzone prace.

 

   Dla mieszkańców realizacja zadania ma duże znaczenie. – Każda inwestycja prowadząca do poprawy stanu infrastruktury technicznej jest potrzebna, bo poprawia komfort życia – uważa Krzysztof Stasiak z Klementowa.

Źródło: Gmina Poddębice

 

Print Friendly, PDF & Email