Wywóz śmieci

rss

Informacja Gmina Poddębice

Pokój    214 tel.   438710726  Gmina Poddębice odpady komunalne – opłaty

 

 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych na

2023 r.

 w Sołectwie Praga

 

 

               INFORMACJA

w sprawie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

004

 

Darmowa usługa przypominająca o terminie wywozu nieczystości

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z możliwości powiadamiania SMS-em o terminie wywozu nieczystości, którą można uruchomić na stronie Urzędu Miejskiego w Poddębicach  (usługa jest bezpłatna),           Praga – rejon 3,images223344

Stacja Poddębice – rejon 1

Borysew – rejon 1   

Po aktywacji tej usługi będziecie Państwo informowani o zbliżającym się terminie odbioru odpadów z Państwa posesji

 sprawdź….


 

Wszystkie informacje dotyczące wywozu nieczystości, numeru i images67stanu rachunku można uzyskać i sprawdzić na stronie Urzędu Miejskiego w Poddębicach  sprawdź…


Dlaczego nie powinniśmy palić śmieci w domowym piecu CO.

Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych powoduje przedostanie się do atmosfery różnego rodzaju związków organicznych, które powodują, że zatruwamy swój organizm oraz otoczenie wokół nas (ludzie, zwierzęta rośliny). Spośród odpadów domowych największym zagrożeniem jest rakotwórczy plastik. Spalanie plastików uwalnia do atmosfery metale ciężkie, które mogą być przyczyną wielu groźnych chorób i dolegliwości. Do najgroźniejszych produktów spalania, w tym spalania śmieci, należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie dioksyny. Działanie dioksyn polega na uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Najsilniejszy szkodliwy wpływ dioksyn obserwuje się w systemie rozrodczym ludzi i zwierząt, a także w systemie wydzielania wewnętrznego, który reguluje gospodarkę hormonalną. Należy podkreślić, że na działanie toksyn szczególnie wrażliwe są dzieci. Problem jest bardzo poważny, bo jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków. Jeśli więc w instrukcji pieca, kominka czy „kozy” czytamy, że piec powinien być opalany drewnem z drzew liściastych, takie właśnie paliwo powinno do niego trafiać. Jeśli piec jest węglowy, opalać go należy węglem (a nie na przykład miałem węglowym, do którego przeznaczone są specjalne instalacje). W każdym wypadku najgorsze, co można zrobić, to palić w piecu wszystkim, co jest pod ręką. Palenie śmieci w warunkach domowych jest wykroczeniem określonym w Ustawie o odpadach (art. 191), za które można zostać ukaranym karą grzywny lub nawet aresztu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych zmierzających do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, bądź wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

    wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

    przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

    żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

    żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli

Dlatego specjaliści od ochrony środowiska apelują, by selekcjonować odpady, by mogły trafić tam, gdzie zostaną unieszkodliwione w sposób niezagrażający ludziom i środowisku. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że odpady z tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty. Zdrowo i bezpiecznie zbierajmy odpady plastikowe i wrzucajmy je do kolorowych pojemników ustawionych na osiedlach lub przekażmy firmie, która odbiera od nas odpady komunalne. Trafią wtedy do specjalnych zakładów, które zajmują się przetwarzaniem odpadów plastikowych i wrócą do nas w postaci nowych użytecznych produktów— jako ciepła odzież z polaru, wykładzina podłogowa, ramy okienne, firanki, meble do ogrodu, rury kanalizacyjne, zabawki czy też jako pojemnik na nasze śmieci.

 

UCHWAŁA Nr XXIV/164/16 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 25 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Poddębicach uchwala, co następuje:

 

 • 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 • 2. Traci moc uchwała Nr Uchwała nr XXXVI/203/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2190).

 

 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

 

 • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Paweł Gogulski

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/164/16

 

Rady Miejskiej w Poddębicach

 

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PODDĘBICE

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice zwanej dalej „Gminą”.

 

Rozdział 2

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach służących użytku publicznego

 

 • 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz obowiązek utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, o których mowa w ust. 1 przejmie Gmina.

 

 • 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

 

1) papier, tektura;

 

2) metale;

 

3) tworzywa sztuczne;

 

4) szkło;

 

5) opakowania wielomateriałowe;

 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

 

7) przeterminowane leki;

 

8) chemikalia;

 

9) zużyte baterie i akumulatory;

 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 

12) zużyte opony;

 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

 

14) odpady komunalne zmieszane.

 

 1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych według podziału na następujące frakcje:

 

1) zmieszane odpady komunalne;

 

2) szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób;

 

3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone zebrane w selektywny sposób;

 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

 • 4. 1. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu przez cały rok wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych, takich jak:

 

1) papier, tektura;

 

2) metale;

 

3) tworzywa sztuczne;

 

4) szkło;

 

5) opakowania wielomateriałowe;

 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

 

7) przeterminowane leki;

 

8) chemikalia;

 

9) zużyte baterie i akumulatory;

 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 

12) zużyte opony z pojazdów jednośladowych;

 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

 

14) zużyte opony z samochodów osobowych.

 

 1. Zasady odbierania odpadów oraz świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych określa odrębna uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 1. Ponadto na terenie Gminy Poddębice dopuszcza się zbieranie przeterminowanych leków w miejscu innym niż Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Burmistrz Poddębic poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej gminy Poddębice i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach lokalizację pojemników przeznaczonych do zbierania przeterminowanych leków.

 

 • 5. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają również odpady inne niż komunalne, należy je gromadzić w sposób wyodrębniony z odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.

 

 • 6. W pojemnikach i workach służących do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być gromadzone odpady inne niż komunalne powstające w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie nieruchomości.

 

 • 7. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, zobowiązani są do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów i sprawnych szaletów.

 

 • 8. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego mają obowiązek wyposażenia tych nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne i systematycznego ich opróżniania.

 

 • 9. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, przylegających do ich nieruchomości.

 

 1. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.

 

 • 10. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych i do ziemi.

 

 • 11. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi. ………….

 

 

………….Rozdział 6

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

 • 24. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, ponosząc też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

 

 • 25. 1. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy:

 

1) stały i skuteczny dozór;

 

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyjątkiem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników;

 

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci;

 

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. utrzymywane w należytej czystości, postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników.

 

 1. W szczególności do obowiązków osób utrzymujących psy należy prowadzenie psa na uwięzi a w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu.

 

 1. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

 

 1. Nieruchomość, na której utrzymywany jest pies należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

 

Rozdział 7

 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

 

 • 26. 1. Na terenach budownictwa wielorodzinnego a także na terenach, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego obowiązuje całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich.

 

 1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

 

1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i weterynaryjnych;

 

2) prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, uciążliwości, takich jak hałas, odory czy podobne, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich;

 

3) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich oraz właściwych warunków bytowania i opieki, zgodnych z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia;

 

4) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem i nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

 

5) ogrodzenia wybiegów dla zwierząt gospodarskich, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich na zewnątrz tych obiektów;

 

6) utrzymania w należytej czystości i porządku terenu chowu zwierząt gospodarskich i bezpośredniego jego otoczenia.

 

 1. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich są zobowiązani do ich przekazywania do punktów usuwania i unieszkodliwiania padłych zwierząt.

 

 1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana na terenach do tego przeznaczonych i prowadzona w warunkach zapewniających przestrzeganie obowiązujących zasad zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych oraz nie powodujących negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

 1. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę lub chodnik obowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia.

 

Całość uchwały czytaj tutaj