Nieodpłatna pomoc prawna 2019

rss

Świadczenie usług odbywa się według kolejności zgłoszeń,

po umówieniu terminu wizyty.

 

 Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 43-678-78-16

lub bezpośrednio w serwisie rejestracyjnym pod adresem:

 https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/205

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

   Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy). Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba udzielającej porady może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

   Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze Powiatu Poddębickiego.

   Poradnictwo obywatelskie, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwo obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być udzielanie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, np. telefonicznie.

 

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

    nieodpłatną mediację, lub

    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

   Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Źródło: Powiat Poddębice

 

Print Friendly, PDF & Email