Nieodpłatna pomoc prawna 2019

rss

Świadczenie usług odbywa się według kolejności zgłoszeń,

po umówieniu terminu wizyty.

 

 Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 43-678-78-16

lub bezpośrednio w serwisie rejestracyjnym pod adresem:

 https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/205

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

   Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy). Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba udzielającej porady może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

   Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze Powiatu Poddębickiego.

   Poradnictwo obywatelskie, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwo obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być udzielanie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, np. telefonicznie.

 

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

    nieodpłatną mediację, lub

    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

   Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Źródło: Powiat Poddębice

 

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Nieodpłatna pomoc prawna 2019

  • 20 marca 2019 at 03:10
    Permalink

    Great write-up. One more thing is that if you are disposing your home alone, one of the troubles you’ll need to be alert to advance is just how to manage household inspection reports. As a FSBO supplier, the important thing about effectively shifting your home as well as saving money about realtor profits will be expertise. Greater you realize, the particular softer your current home sales hard work will be. One area where this is particularly essential is actually reports.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.