ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

rss

Burmistrz Poddębic informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach przy ulicy Łódzkiej 17/21 – I piętro oraz na stronie internetowej Gminy Poddębice www.gmina.poddebice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie http://poddebice.intergis.pl/ w zakładce działki na sprzedaż i zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wyszczególnionej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Poddębice położonej w obrębie geodezyjnym Praga, który odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach przy ulicy Łódzkiej 17/21 – I piętro pok. 101. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

W/w nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na pod zabudowę mieszkaniową z usługami oznaczoną symbolem MU oraz tereny osadnictwa wiejskiego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości lub wniosą obligacje Skarbu Państwa w terminie do dnia 4 maja 2017r. oraz spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012r. poz. 803- z póź. zm.) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.
Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem. Szczegółowych informacji dot. przetargów udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach (pokój Nr 101, 106, I piętro, tel. (43) 8710778 lub (43) 8710728) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

 

BURMISTRZ PODDĘBIC
(-) PIOTR SĘCZKOWSKI

Print Friendly, PDF & Email