Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Praga

rss

Dnia 2016 – 02 – 19 został ogłoszony wynik przetargu na:

Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Praga, gm. Poddębice, powiat poddębicki, woj. Łódzkie

Znak sprawy: BI.272.2.2016

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 22 złożona przez:

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą INPROGEO Sp. z o.o., ul. Ozorkowska 9, 99-100 Łęczyca

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca na etapie badania ofert został wezwany do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny W wyznaczonym terminie Wykonawca założył wyjaśnienia przedkładając szczegółowe wyjaśnienia potwierdzając tym samym brak rażąco niskiej ceny swojej oferty;
Wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu a jego oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą sumę punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert – cena 80% – 80,00 pkt, termin realizacji – 20% – 16,67 pkt. Łączna suma punktów 96,67 pkt.

Termin wykonania w miesiącach nie dłuższy niż do 31.10.2016 r. (max. 8m-cy)

CZŁONEK ZARZĄDU                                        WICESTAROSTA
Roman Morawski                                                       Piotr Binder

Źródło: biuletyn informacji publicznej Starostwo Powiatowe w Poddębicach

http://www.biuletyn.netModernizacja Praga wy.

Print Friendly, PDF & Email