Zostań policjantem!

rss

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania!

Zalety pracy w Policji:

– możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;
– gwarancję stałych warunków pracy;
– ciekawą pracę;
– możliwość rozwoju zawodowego;
– różnorodny system szkoleń;
– precyzyjny system wynagrodzenia;
– rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający z pełni praw publicznych;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

– wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
– wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;
– wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);
– wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

– posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;
– posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
– posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
– posiadanie prawa jazy kategorii  „A” lub „C”.

Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do służby;
– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
– książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W tym roku w ramach niżej wymienionych terminów przyjęć do służby w Policji garnizon łódzki będzie realizował następujące limity:

22 sierpnia 2017 r. – 100 osób

2 listopada 2017r. – 67 osób

28 grudnia 2017 r. – 100 osób

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej  Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112, tel.:  42 665-13-69,  42 665-13-65, 42 665-30-16;  www: lodzka.policja.gov.pl ;  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

źrodło: policja.pl.

Print Friendly, PDF & Email